FANDOM


Mama

Del latin "MAHAGDENMA" fue creado por la sociedad intergalactica llamada "Alan"

Mama no yōna supeingoken no kunide wa, AndrésMuschietti kantoku, jeshika Chastain to Nikolaj Coster - Waldau no shuen Supein-kei Kanada hito horā eiga ga arimasu. Sore wa 2013-nen 1 tsuki 18-nichi ni Beikoku de rirīsu sa remashita. Jill mairusu Dale to BárbaraMuschietti ni yotte seisaku sa re, Guillermo del Toro ga eguzekutibupurode~yūsā to shite tsutomemashita. 2008-Nen ni Muschietti ni yotte seisaku sa reta tanpen eiga `mama' o bēsu ni shite imasu.

Pelicula-mama-critica-26

Esta niña fue parte de la creacion de Mama

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.