Celio Perro Dios Wiki
Advertisement

Mama

Del latin "MAHAGDENMA" fue creado por la sociedad intergalactica llamada "Alan"

Mama no yōna supeingoken no kunide wa, AndrésMuschietti kantoku, jeshika Chastain to Nikolaj Coster - Waldau no shuen Supein-kei Kanada hito horā eiga ga arimasu. Sore wa 2013-nen 1 tsuki 18-nichi ni Beikoku de rirīsu sa remashita. Jill mairusu Dale to BárbaraMuschietti ni yotte seisaku sa re, Guillermo del Toro ga eguzekutibupurode~yūsā to shite tsutomemashita. 2008-Nen ni Muschietti ni yotte seisaku sa reta tanpen eiga `mama' o bēsu ni shite imasu.

Pelicula-mama-critica-26.jpg

Esta niña fue parte de la creacion de Mama